Om Kirkelund skole:

Kirkelund har 2 paralleller på 5., 9 og 10. trinn, 3 paralleller på 7 og 8. trinn og 4 paralleller på 6. trinn. Til sammen ca. 300 elever. Skolen har 48 tilsatte – hvorav 9 assistenter og 1 merkantil ansatt. Ledelsen ved skolen består av rektor og 2 inspektører. Skolen har egen rådgiver. Sosiallærerfunksjonen er delt mellom rådgiver og inspektør. Skolen har inneværende år 16 kontaktlærere. Gjennomsnittlig elevtall i klassene er 18,5.

Alle basisgruppene har egne undervisningsrom. Skolen har følgende spesialrom: Gymnastikksal og svømmehall, naturfagrom, tegnesal, tekstilrom og sløydsal, 2 skolekjøkken og datarom.

Skolen er organisert i klassetrinnsteam. Hvert team har eget teamrom som også er arbeidsrom for lærerne. 


Skolens hovedmål:

Vår viktigste pedagogiske oppgave er å fremme en positiv utvikling blant barn og ungdom som gir dem tillit til egne evner.